HomeХобби и стильRelated VideosMore From: Tomáš Janoušek

C++ Programování s Tomem [4] - Destruktor a Konstruktor

13 ratings | 797 views
Ptejte se na dotazy v komentářích, všechny rád zodpovím (pokusím se) Naučíme se: *Konstruktor *Destruktor *Funkci Delete Disk: https://drive.google.com/folderview?id=0Bw_ooUIJemdISGhtY2FHLUtfdlE&usp=sharing ------------------------------------- Songy: Five Card Shuffle - Kevin MacLeod
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (1)
Lukáš Janoušek (2 years ago)
Takhle průlomové video tu už dlouho nebylo!

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.