HomeХобби и стильRelated VideosMore From: Tomáš Janoušek

Game Maker s Tomem [1] - Easy Platformer

7 ratings | 243 views
Ptejte se na dotazy v komentářích, všechny rád zodpovím (pokusím se) GML: http://www.yoyogames.com/studio Naučíme se: * Co je to sprite * Objekty * Kreslit základní obrázky Disk: https://drive.google.com/folderview?id=0Bw_ooUIJemdISGhtY2FHLUtfdlE&usp=sharing ------------------------------------- Song: Five Card Shuffle - Kevin MacLeod
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (2)
the Lugur (3 years ago)
Wow to je dobré video! Naučil jsem se tolik zajímavých věcí jako, jak to všechno naprogramovat i namalovat. Prostě bomba Tome! :D
Lukáš Janoušek (3 years ago)
+the Lugur Ten člověk má pravdu! :D

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.