HomeНаука и техникаRelated VideosMore From: Tomáš Janoušek

Logické články s Tomem

5 ratings | 53 views
V dnešním videu se pokusím objasnit základy logických hradel a dalších obvodů s nimi souvisejícími. Začneme úplně od základů a skončíme na registrech. Povíme si také o nějakých zajímavostech. Ptejte se na dotazy v komentářích, všechny rád zodpovím (pokusím se) Program: CEDAR Logic Simulator Prezentace: https://goo.gl/r6C2wy Naučíme se: 1) Základy 2) AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR 3) LED Display 4) Latch, Flip Flop 5) Tristate, MUX, DEMUX 6) Adder, Comparator 7) RAM, Counting Register ------------------------------------- Songy: Five Card Shuffle - Kevin MacLeod (http://incompetech.com/)
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (2)
Lukáš Janoušek (7 months ago)
Tak toto jsem měl vědět už dřív!
Tomáš Janoušek (7 months ago)
Ačkoliv jsem popsal spoustu obvodů a hradel, tak jsem rozhodně nepopsal všechny. Například Buffer Gate "Zpomalovací článek" dělá to, že pokud dostane signál, tak za chvíli vyšle také signál. Tímto obvod zpomalí. Může se to hodit, pokud chcete vytvořit časovou prodlevu mezi jednotlivými úkoly.

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.