HomeХобби и стильRelated VideosMore From: Tomáš Janoušek

C++ Moduly s Tomem - Vlastní knihovna

5 ratings | 58 views
Dnes si vytvoříme vlastní knihovnu. Také si vysvětlíme rozdíl mezi hlavičkovým souborem a normálním cpp. V první polovině vytvoříme vlastní funkci, ve druhé třídu kterou dáme do toho modulu. Ptejte se na dotazy v komentářích, všechny rád zodpovím (pokusím se) Naučíme se: * Header soubor * Přidání funkce do modulu * Přidání třídy do modulu ------------------------------------- Songy: Five Card Shuffle a Crinoline Dreams od Kevin MacLeoda (http://incompetech.com/)
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (1)
Roman Cief (4 months ago)
ako sa voláš na FB ? alebo nejaká iná soc.sieť kde by som ti mohol napísať ?

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.